Zásady pro doručování

Platební podmínky a dodání zboží

  1. Cenu zboží může kupující uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 319902604/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., IČO 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
  2. V ceně zboží jsou zahrnuty náklady spojené s balením a dodáním zboží v rámci České republiky a Slovenska.
  3. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Zaplatí-li kupující prodávajícímu částku převyšující kupní cenu zboží, považuje se rozdíl mezi kupní cenou a skutečně připsanou částkou za finanční dar určený prodávajícímu, který bude použit v souladu se statutem nadačního fondu. Na straně prodávajícího převzetím této částky převyšující kupní cenu nevzniká bezdůvodné obohacení. Pokud kupující neuhradí celou kupní cenu, vyzve jej prodávající prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího zadané při objednávce, aby kupní cenu doplnil ve lhůtě jednoho (1) týden ode dne doručení výzvy ze strany kupujícího. Pokud kupující kupní cenu ve lhůtě nedoplní, zavazuje se prodávající vrátit přijaté peněžní prostředky zpět na bankovní účet kupujícího do jednoho (1) týdne ode dne, ve kterém uplynula lhůta k doplacení kupní ceny. Okamžikem připsání částky představující zaplacenou část kupní ceny na bankovní účet kupujícího se má za to, že prodávající odstoupil od kupní smlouvy. 
  4. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.
  5. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu od uzavření smlouvy, nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy, přičemž má-li prodávající věc odeslat, je kupujícímu věc odevzdána okamžikem předání zboží od dopravce s výjimkou situace předvídané v ustanovení § 2159 odst. 2, věta druhá občanského zákoníku.
  6. V případě, že je způsob dopravy, nebo oblast doručení smluvena na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  8. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě shledání porušení obalu je kupující povinen o závadách obalů informovat dopravce. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.
  9. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je prodávajícím odeslán na
   e-mailovou adresu kupujícího.
  10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně případných nákladů na dodání.
  11. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.